تصاویری از برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران زمان :  ۶ و ۷ دی