راهکارهای تاب آوری در مقابل بحران

راهکارهای تاب آوری در مقابل بحران
راهکارهای تاب آوری در مقابل بحران چیست؟ چگونه روحی آرام و دلی شاد داشته باشیم.