کارگاه آموزشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جام باشگاه های کتاب خوانی مورخه ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
جام باشگاه های کتاب خوانی مورخه ۳ و ۴ شهریور ۱۳۹۸

این کارگاه طی 16 ساعت با حضور اساتید کارشناشان و نویسندگان و مدیران در استان تهران برگزار گردید.