خورشیدگرفتگی حلقوی ۲۰ خرداد ۱۴۰۰


خورشیدگرفتگی حلقوی ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

این خورشید گرفتگی در ایران در ساعت پانزده و بیست و سه دقیقه به وقت تهران اتفاق می افتد که قابل رویت نیست ولی انرژی آن دریافت می شود و تا شش ماه در هستی باقی می ماند.

وضعیت آسمان در این خورشید گرفتگی

قمر: ۱۳ درجه و ۳۶ دقیقه برج جوزا
عُطارِد: ۲۱ درجه و ۰۵ دقیقه برج جوزا
زهره: ۱۱ درجه و ۳۷ دقیقه برج سرطان
شمس: ۱۱ درجه و ۰۲ دقیقه برج جوزا
مریخ: ۲۱ درجه و ۲۱ دقیقه برج سرطان
مشتری: ۱۲ درجه و ۱۱ دقیقه برج حوت
زحل: ۱۳ درجه و ۱۶ دقیقه برج دلو

اتصالات:
۲ .قمر در محاق: ۱۶:۴۶
۳ .مقارنه قمر و عطارد: ۱۸:۳۶