رستوران پاشا

معمار: شهراد دهقانی - پارسا پی سپار
گروه طراحی : کیمیا حراجی - یاسمین افشارزاده
نظارت بر اجرا : شهراد دهقانی - پارسا پی سپار
گروه اجرا : هادی رستگار پناه - بهروز تفت زاده
رستوران پاشا واقع در جزیره کیش به صورت رستوران بین الملل و یک طبقه تراس به همراه نیم طبقه VIP طراحی شده است. سبک طراحی این فضا به صورت تلفیق مدرنیته و معماری سنتی ایرانی میباشد که در تمامی قوسهای سنتی با انتزاعی معمارانه و ایجاز از تکسچر متریال و دیدگاه مینیمال بتواند در فضای گرم جزیره کیش برای کاربر محیطی دلنشین را مجسم نماید.