روزهای قمر در عقرب

قمر در عقرب چیست؟


قمر در طول یک ماه، یک بار با برج عقرب ملاقات میکند. زمانی که ماه وارد برج عقرب می شود، ارتعاش و فرکانس هایی از این ملاقات به کره زمین می رسد که مثبت تلقی نمی شود. مثل این است که در معرض سیگنال های منفی یا پارازیت قرار گرفته اید. بنابر این تصویر درستی از آنچه اتفاق میافتد در دست نخواهید داشت.
به همین خاطر است که همواره در قمر در عقرب توصیه می شود در انجام کارهای مهم دقت بیشتری داشته باشید و اگر مقدور است به تعویق بیندازید تا احتمال بروز خطا کمتر شود. از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید. صدقه بدهید و خیرات کنید.
در قمر در عقرب نظم کارها به هم می ریزد و عیب کار به خوبی دیده نمی شود زیرا عمق عقرب زیاد است. کمی صبوری کنید تا قمر وارد برج قوس شود.

نکته: به دلیل اختلاف زمانی بین سیستم تروپیکال و سایدریال که در کشورهای مختلف هم کمی متفاوت است، اعلام تاریخ قمر در عقرب در سیستم های مختلف متفاوت است برای همین است که شما در سایت های مختلف با تاریخ های متفاوت روبه رو می شوید توصیه می شود محدوده قمر در عقرب را مد نطر بگیرید و دو روز قبل یا بعد از اعلام تاریخ های قمر در عقرب در هر سیستمی که اعلام می شود جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

قمر در عقرب مهر ۱۴۰۰ 

قمر در عقرب مهر ۱۴۰۰ از پنج بعد از ظهر روز پانزدهم مهر الی هشت و نیم شب هفدهم مهر می باشد. (محاسبه تروپیکال).

دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، (محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 قمر در عقرب شهریور ۱۴۰۰ 

قمر در عقرب شهریور ۱۴۰۰ از سه بعد از ظهر روز نوزدهم شهریور الی ده شب بیست و یکم شهریور است. (محاسبه تروپیکال).

دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، (محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب مرداد ۱۴۰۰ 

قمر در عقرب مرداد ۱۴۰۰ از بیست و سوم مرداد ماه الی عصر بیست و پنجم مرداد می باشد. (محاسبه تروپیکال).

دو روز بعد از تاریخ اعلام شده یعنی تا صبح روز چهارشنبه (محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب تیر ۱۴۰۰ 

قمر در عقرب تیر ۱۴۰۰ از بیست و هفتم تیر ماه الی بیست و نهم تیر می باشد. (محاسبه تروپیکال).

دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، (محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.


قمر در عقرب تیر ۱۴۰۰

از یکشنبه ۳۰ خرداد الی سه شنبه اول تیر قمر در برج عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا سوم تیر حضور ماه در صورت فلکی عقرب را خواهیم داشت. لذا مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۰

از دوشنبه سوم خرداد الی چهارشنبه ۵ خرداد قمر در برج عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا صبح جمعه ۷ خرداد حضور ماه در صورت فلکی عقرب را خواهیم داشت. لذا مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب اردیبهشت ۱۴۰۰ 

قمر در عقرب اردیبهشت ماه از عصر روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه الی عصر چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه (محاسبه تروپیکال) می باشد

دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا عصر روز جمعه دهم اردیبهشت ماه
(محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب فروردین ۱۴۰۰

اولین قمر در عقرب ۱۴۰۰ از روز سه شنبه دهم فروردین ماه ساعت ده و پنجاه دقیقه الی دوازدهم فروردین ساعت یازده و سی دقیقه می باشد. (محاسبه تروپیکال).

دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا روز شنبه چهاردهم فروردین ماه
(محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

آخرین قمر در عقرب سال در اسفند ۹۹ 

از چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه ساعت ده دقیقه بامداد الی جمعه پانزدهم اسفند ماه ساعت دو و پانزده دقیقه قمر در عقرب است (محاسبه تروپیکال).

دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا یکشنبه هفده اسفند ماه
(محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب بهمن ۹۹ 

از چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه ساعت هفده و چهل و پنج دقیقه الی جمعه هفدهم بهمن ماه ساعت بیست و چهل و هفت دقیقه قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال).
دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا اخر شب یکشنبه نوزدهم بهمن ماه
(محاسبه سایدریال) مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب دی ۹۹

از پنج شنبه هجدهم دی ماه ساعت دوازده و نیم الی شنبه بیستم دی ماه ساعت سه بعد از ظهر قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال).
دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا صبح سه شنبه مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 قمر در عقرب آذر ۹۹

از جمعه بیست و یکم آذر تا یکشنبه بیست و سوم آذر قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال) دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا سه شنبه مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.


 قمر در عقرب آبان ۹۹

از جمعه بیست و سه آبان تا یکشنبه بیست و پنجم آبان قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال) دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا سه شنبه مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب مهر ۹۹ 

از شنبه بیست و ششم مهر تا دوشنبه بیست و هشتم مهر قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال) دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا چهارشنبه سی ام مهر مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب شهریور ۹۹

از شنبه بیست و نهم شهریور الی دوشنبه سی و یکم شهریور قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال ) دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 قمر در عقرب شهریور ۹۹

از یکشنبه دوم شهریور الی سه شنبه چهارم شهریور قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال ) دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا شنبه هشتم شهریور مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید

قمر در عقرب مرداد ۹۹

از صبح دوشنبه ۶ مرداد الی ظهر چهارشنبه ۸ مرداد قمر در عقرب است. (محاسبه تروپیکال ) دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا شنبه ۱۱ مرداد هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب تیر ۹۹

از سه شنبه ۱۰ تیر الی پنج شنبه ۱۳ تیر قمر در عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا صبح ۱۵ تیر هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب

قمر در عقرب خرداد ۹۹

از سه شنبه ۱۳ خرداد الی پنج شنبه ۱۵ خرداد قمر در عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا صبح ۱۷ خرداد هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

 قمر در عقرب اردیبهشت ۹۹

از صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۰،۴۰ الی جمعه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۰،۳۲ قمر در عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۲۱اردیبهشت هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب فروردین ۹۹

از پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹ الی شنبه ۲۳ فروردین قمر در عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

آخرین قمر در عقرب اسفند ۹۸

از شنبه ۲۴ اسفند الی دوشنبه ۲۶ اسفند قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۲۹ اسفند مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب بهمن ۹۸

از شنبه ۲۵ بهمن الی یکشنبه ۲۷ بهمن قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۳۰ بهمن مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب دی ۹۸

از شنبه ۲۷ دی الی دوشنبه ۳۰ دی قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۳ دی مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب دی ۹۸

 

قمر در عقرب دی ۹۸

از شنبه ۳۰ آذر الی دوشنبه ۲ دی قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۵ دی مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب آذر ۹۸

از یکشنبه ۳ آذر الی سه شنبه ۵ آذر قمر در عقرب است. این تاریخ براساس محاسبات تروپیکال است. محاسبات تروپیکال دو روز زودتر از سایدریال اتفاق میافتد. در محدوده قمر در عقرب جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب آبان ۹۸

از بامداد دوشنبه ۶ آبان الی چهارشنبه ۸ آبان قمر در عقرب است. این تاریخ براساس محاسبات تروپیکال است. محاسبات سایدریال دو روز دیرتر اتفاق میافتد. در محدوده قمر در عقرب جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

قمر در عقرب مهر ۹۸

از چهارشنبه ۱۰ مهر الی جمعه ۱۲ مهر قمر در عقرب است. این تاریخ براساس محاسبات سایدریال است. محاسبات تروپیکال دو روز زودتر اتفاق میافتد. در محدوده قمر در عقرب جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب شهریور ۹۸

از سه شنبه ۱۲ شهریور الی پنجشنبه ۱۴ شهریور قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۱۷ خرداد، مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

 

قمر در عقرب مرداد ۹۸ ، قمر در عقربی متفاوت با ماه های قبل

از ساعت ۲۰ سه شنبه ۱۵ مرداد الی بامداد جمعه ۱۸ مرداد قمر در عقرب است. شما میتوانید با آرامش پروژه های کاری و اهداف خود را ادامه دهید و دنبال کنید. در این قمر در عقرب، خورشید و مشتری در درجه مناسبی نسبت به هم قرار می گیرند که انرژی مثبتی جاری می شود که تا ۱۲ سال آینده و بازگشت سیاره مشتری به برج ۹ اتفاق نخواهد افتاد.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند این اتفاق را حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب تیر ۹۸

از چهارشنبه ۱۹ تیر الی جمعه ۲۱ تیر قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تقویم نجومی است. براساس محاسبات سایدریال دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده یعتی تا دوشنبه ۲۴ تیر مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید. احتمال بروز حادثه و تصادف زیاد است.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

 

قمر در عقرب خرداد ۹۸

از پنج شنبه ۲۳خرداد الی شنبه ۲۵ خرداد قمر در عقرب است. این محاسبات براساس محاسبات تقویم نجومی است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده یعنی تا دوشنبه ۲۷ خرداد را مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید. احتمال بروز حادثه و تصادف زیاد است.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

 

قمر در عقرب هفته آخر اردیبهشت، اول خرداد ۹۸

از جمعه ۲۷ اردیبهشت الی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت طبق محاسبات تروپیکال قمر در عقرب است. به دلیل اختلاف رصد نجومی تروپیکال و سایدریال دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده یعتی تا اول خرداد مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگ شویی _ فنگ شویی برتر

 

قمر در عقرب اردیبهشت ۹۸

از جمعه ۳۰ فروردین الی یکشنبه ۱ اردیبهشت قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید. براساس محاسبات سایدریال لطفاً هفته اول اردیبهشت ۹۸ را احتیاط کنید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

 

قمر درعقرب فروردین ۹۸

 از شنبه ۳ فروردین الی دوشنبه ۵ فروردین قمر در عقرب است. این تاریخ بر اساس محاسبات تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید. لطفا هفته اول فروردین ۹۸ را احتیاط کنید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگشویی- فنگشویی برتر