برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی، چیدمان و دکوراسیون داخلی ۲۰۱۸ استان اصفهان مورخه ۱۲الی ۱۵بهمن ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی، چیدمان و دکوراسیون داخلی ۲۰۱۸
استان اصفهان مورخه ۱۲ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

در این دوره آموزشی مبانی فنگ شویی در سطح متوسطه و پیشرفته آموزش داده شد به نحوی که هنرجویان بتوانند در پایان دوره محل زندگی خود را
فنگ شویی کنند. همچنین این کارگاه نگاهی داشت به چیدمان و فنگ شویی ۲۰۱۸