ورکشاپ های تخصصی عمان ۲۰۲۱

با رویکرد ایجاد ارتباطات مفید در حوزه ساختمان، معماری، طراحی، چیدمان ، دکوراسیون داخلی در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عمان

این ورکشاپ تخصصی با حضور صاحبان صنایع ، معماران، مهندسین و طراحان بین المللی و تولیدکنندگان در تاریخ هشتم ژانویه ۲۰۲۱ برگزار گردید.