برگزاری کلاس آموزش فنگ شویی در دانشگاه تربیت مدرس مهر ۹۸