برگزاری کلاس آموزش فنگ شویی در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری مهر ۹۸

زمان ۸و۹ مهر ۹۸