ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین آبان طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی