خورشید گرفتگی

cab1cf89-41ce-4576-ab14-bb9f7329cfa2

 خورشیدگرفتگی حلقوی ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 

cab1cf89-41ce-4576-ab14-bb9f7329cfa2

 کسوف حلقوی اول تیر ۹۹ 

cab1cf89-41ce-4576-ab14-bb9f7329cfa2

 خورشید گرفتگی ۱۱ تیر ۹۸ و تاثیر انرژی آن 

cab1cf89-41ce-4576-ab14-bb9f7329cfa2

 خورشید گرفتگی ۵ دی ۹۸ و تاثیر انرژی آن

cab1cf89-41ce-4576-ab14-bb9f7329cfa2

 در هنگام خورشید گرفتگی و تاثیر آن چه اقداماتی باید صورت پذیرد